Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Privacy statement van PMC Invest B.V.,

Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal PMC Invest B.V. deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid.

PMC Invest B.V. acht privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.

PMC Invest B.V.  gevestigd te Nijmegen, Kerkenbos 1053 M is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

WANNEER WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor huurovereenkomsten.

UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM:

1.De geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

2.Uw huurovereenkomst compleet te maken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Op het moment dat u met PMC Invest B.V. een huurovereenkomst aangaat, verwerken we de volgende persoonsgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) bedrijfs- en persoonsgegevens:

  1. Naam en bedrijfsnaam;
  2. KVK nummer + uittreksel;
  3. BTW nummer;
  4. NAW gegevens van de eigenaar/bestuurder, e-mail adres en andere contactgegevens;
  5. Geboortedatum en geslacht van de eigenaar/bestuurder;
  6. Ondertekend huurcontract;
  7. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de huurwet

Op het moment dat u met PMC Invest B.V. een huurovereenkomst aangaat, verwerken we aanvullend de volgende persoonsgegevens:

  1. Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs of paspoort of rijbewijs gegevens en bankgegevens;
  2. Gegevens die gerelateerd zijn aan een huurovereenkomst

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

PMC Invest B.V. legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

PMC Invest B.V. kan de persoonsgegevens doorgeven aan derden, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Met overige organisaties die onze gegevens in kunnen zien, is een bewerkovereenkomst afgesloten. Daarnaast kan PMC Invest B.V. de gegevens delen met overheidsinstanties zoals Belastingdienst en financiële instellingen en verzekeraars.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij 'Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?'

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen. Uw bemiddelingsgegevens (NAW e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste huurovereenkomst.

Indien u niet meer bemiddeld wil worden, kunt u zich telefonisch of via e-mail uitschrijven bij een van onze medewerkers. U wordt dan niet meer door PMC Invest B.V. benaderd en bemiddeld. Ten alle tijden kunt u weer contact opnemen als u interesse heeft in onze dienstverlening.

UW RECHTEN

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen, verwijderen en/of doorsturen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij PMC Invest B.V.

BEVEILIGING

PMC Invest B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is PMC Invest B.V. met hen overeengekomen door middel van een overeenkomst dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door PMC Invest B.V. dan kunt u contact opnemen via 024- 333366.

Contact met PMC

Neem vrijblijvend contact op met PMC Invest voor meer informatie of maak direct een afspraak.